Profesor Jacek Wilczur


Profesor Romuald Szeremietiew


Profesor Paweł Bromski


Pan Tomasz Nowak


Pan Remigiusz Lazurek


Rada Fundacji

§ 12

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z od trzech do dziewięciu osób powoływanych przez Fundatora na czas
nieokreślony.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. W
przypadku niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady swojej funkcji, obowiązki
Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Fundatora.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) śmierci,
2) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady na ręce Przewodniczącego Rady,
3) odwołania.
5. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.
6. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z funkcją członka Rady.

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy:

1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
3) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Zarządu lub Fundatora.

§ 14

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady według potrzeb, nie rzadziej
niż raz w roku.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub
Fundatora. O terminie posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady z co
najmniej 10 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych członków. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W przypadku równej
liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub członek przez niego wskazany.
5. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w
uzasadnionych przypadkach przysługuje im zwrot wydatków poniesionych w związku z tą
działalnością, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem.