Prezes

Dariusz Paprzycki

Wiceprezes

Zenon Duszczyk

Zarząd Fundacji

§ 9

1. Zarząd może składać się z od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Fundator. Zarząd powołuje się na czas nieoznaczony.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) śmierci,
2) odwołania,
3) złożenia pisemnej rezygnacji.
4. Zarząd lub poszczególni jego członkowie, w tym Prezes i Wiceprezes, mogą być w każdej chwili
odwołani przez Fundatora.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. W stosunkach pomiędzy między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje
Fundator. W stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją, a Fundatorem wchodzącym w skład
Zarządu, Fundację reprezentuje inny członek Zarządu.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) realizacja celów statutowych Fundacji,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
7) składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwał. Podjęcie uchwały przez
Zarząd wymaga obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej liczby
głosów oddanych za i przeciwko uchwale rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§11

Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.