CELE FUNDACJI
„SZLAKIEM HISTORII WOJSKA POLSKIEGO
IMIENIA  44 PUŁKU STRZELCÓW KRESOWYCH I 7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH”

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

 

Celami Fundacji są:
1.    inspirowanie i kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2.   przywracanie i utrwalanie pamięci o osobach, miejscach i wydarzeniach związanych z historią walk niepodległościowych Polaków w dwudziestym wieku, w tym zwłaszcza z I wojną światową, z wojną z bolszewikami w latach 1919-1920, z wojną obronną Polski przeciwko III Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu we wrześniu 1939 roku, z konspiracją powojenną z okresu  lat 1945 – 1956
3.     promowanie i upowszechnianie tradycji Wojska Polskiego
4.     prowadzenie i krzewienie edukacji filmowej,
5.  podtrzymywanie i inspirowanie  postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
6.     propagowanie tradycji niepodległościowych i tradycji polskich formacji wojskowych oraz Wojska Polskiego z okresu lat 1914 – 1945,.
7. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Wojsku Polskim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury narodu.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
pomoc w organizowaniu, finansowaniu i promowaniu produkcji oraz dystrybucji filmów o tematyce służącej realizacji celów działalności Fundacji, w szczególności filmu fabularnego pod roboczym tytułem ,,Wrzesień 1939”,
b.  pomoc w organizowaniu finansowania lub współfinansowanie innych produkcji filmowych o tematyce służącej realizacji celów działalności Fundacji,  a w szczególności dokumentalnych i fabularnych filmów historycznych dotyczących wojny obronnej 1939 roku,
c. niedochodowe organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych,  imprezach plenerowych i widowiskach  odtwarzających wydarzenia historyczne,
d. niedochodowe tworzenie i prowadzenie wirtualnego muzeum historycznego prezentującego zbiory pozyskane przez Fundację lub  zbiory udostępnione dla celów edukacyjnych  przez osoby prywatne,
e. niedochodowe prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej tematyki związanej z celami Fundacji, w tym: opracowywanie, wydawanie i finansowanie publikacji historycznych  oraz wspieranie ich  publikacji w postaci drukowanej lub multimedialnej,
f. niedochodowe organizowanie spotkań, prezentacji, wykładów  edukacyjno-historycznych, w szczególności  w placówkach oświatowych,
g. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach w kraju i za granicą,

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
3. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.